ЕНЕРГО-ПРО МАРКЕТ ТРЕНД

Административна такса:

0.01390 лв./кВтч без ДДС

ЕНЕРГО-ПРО Маркет Тренд е продукт за доставка на електрическа енергия и балансиране, подходящ за малки и средни стопански клиенти, които желаят цената им да се определя на борсов принцип и да разполагат с възможността за прекратяване на договора по всяко време без неустойки.

ЕНЕРГО-ПРО Маркет Тренд Ви предлага:

 • Единен комбиниран договор за доставка на активна електрическа енергия с включено балансиране и заплащане на мрежови услуги в една фактура
 • Цена за срока на договора, образуванa от цена (PIBEX) + надбавка:
 • цена (PIBEX) – среднопретеглената цена за всеки съответен месец на платформа „пазар ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ), изчислена на база почасовата консумация на КУПУВАЧА и получените сетълмент цени за всеки отделен час през всеки съответен период на доставка;
 • специфика при обекти, за които се прилагат СТП – делът на количествата им за всеки съответен час при определяне на размера на PIBEX се формира на база измерените количества за тях от мрежовите оператори и коефициентите от съответните СТП, които се прилагат за месеца, през който са отчетени тези обекти;
 • надбавка – фиксирана административна такса, която остава непроменена за периода на договора и може да се променя след преминаване в безсрочност като клиентът може да се откаже от договора, в случай на несъгласие с предприета промяна.
 • 1-годишен срок на договора считано от началото на първата доставка, с клауза за преминаване в безсрочност след изтичането му;
 • прекратяване през периода на договора и след преминаване в безсрочност – всяка страна може да прекрати предсрочно договора без за това да дължи неустойка с отправяне на едномесечно предизвестие, като прекратяването винаги настъпва от 1-во число на месеца след изтичане срока на предизвестието.

Какви други предимства получавате с договор по продукт ЕНЕРГО-ПРО Маркет Тренд:

 • договор по цена съобразно актуалните пазарни условия (борсова цена);
 • пълна администрация от страна на ЕПРЕУ във връзка с прогнозиране и управление на почасовите графици;
 • възможност за прекратяване на договора без неустойки по всяко време с дължимото предизвестие;
 • единна фактура за комбиниран договор за доставка, балансиране на електрическа енергия и заплащане на мрежови услуги;
 • без междинни плащания;
 • без гаранции и обезпечения;
 • заплащане по реално измерено количество електрическа енергия;
 • без риск от небаланси;
 • възможност за клиенти със СТП също да се възползват от продукт, обвързан с борсова цена.

За да получите повече информация относно ЕНЕРГО-ПРО Маркет Тренд,
свържете се с нас на телефон *6161 или ни пишете на service_freemarket@energo-pro.bg.