ЕНЕРГО-ПРО МАРКЕТ ТРЕНД

Административна такса:

0.01390 лв./кВтч без ДДС

ЕНЕРГО-ПРО МАРКЕТ ТРЕНД е стандартизиран продукт за доставка на електрическа енергия, участие в балансираща група и заплащане на мрежови услуги, който е подходящ за малки и средни стопански и бизнес клиенти, които желаят цената им да се определя на борсов принцип и да разполагат с възможността за прекратяване на договора по всяко време без неустойки.

ЕНЕРГО-ПРО Маркет Тренд Ви предлага:

 • Пазарно обусловена цена, пряко обвързана с цените на Българска независима енергийна борса (БНЕБ) от пазарен сегмент "Ден напред":
  С ЕНЕРГО-ПРО МАРКЕТ ТРЕНД Вашата цена ще бъде напълно относнима към промените в цените на едро и ще е резултат от пазарните тенденции и Вашия индивидуален профил на потребление. Цената за активна електрическа енергия, която ще заплащате всеки отчетен период, ще се образува като средна претеглена стойност от почасовите цени на пазар "Ден напред" на БНЕБ + фиксирана надбавка (административната такса) по количеството на Вашия индивидуален профил (в зависимост от вида измерване - почасово отчетените стойности или общото измерено количество, разпределено почасово според приложимия СТП). Чрез фиксираната административна такса, освен разходите по обслужване, ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ще покрива и рисковете от възникване на разходи за небаланси.
 • Срочен договор с възможност за предсрочно прекратяване без неустойки и с клауза за преминаване в безсрочност:
  При избор на продукт ЕНЕРГО-ПРО МАРКЕТ ТРЕНД Вие ще подпишете договор за срок от 1 година, който можете да прекратите по всяко време с 30 дневно предизвестие, а след изтичане можете да преподпишете, да изберете сключване на договор по друг продукт от портфолиото ни, да прекратите без неустойки или просто да продължите да сте наш клиент при същите условия на продукта. Ако Вашето предпочитание е договорът Ви да продължи съгласно клаузата за безсрочност, при всяка предстояща промяна на фиксираната административна такса, ние ще имаме ангажимент да Ви осигурим достатъчно време преди въвеждането й, за да прецените дали тя е подходяща за Вас или да предприемете необходимите стъпки по промяна на условията си.

Какви други предимства получавате с договор по продукт ЕНЕРГО-ПРО Маркет Тренд:

 • Единна фактура за електрическа енергия и мрежови услуги – сключеният от Вас договор по продукт ЕНЕРГО-ПРО МАРКЕТ ТРЕНД е за комбинирани услуги и Вие ще получавате една фактура, която ще включва задълженията към доставчика на електрическа енергия и тези към мрежовия оператор.
 • Без ангажименти и разходи по прогнозиране и балансиране на свободния пазар – ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ще поеме за Вас отговорността за необходимите дейности по прогнозиране и балансиране, както и за ежедневните графици към Електроенергийния системен оператор. С този продукт Вие вземате участие в една от най-големите и успешни балансиращи групи на свободния пазар в България.
 • Заплащане по реално измерено количество електрическа енергия – заплащате за отчетената електрическа енергия за съответния период, а не на база заявени количества по график.
 • Без обезпечения (банкова гаранция).
 • Без междинни вноски, авансови плащания и депозити.
 • Възможност за плащане с директен дебит.

За да получите повече информация относно ЕНЕРГО-ПРО Маркет Тренд,
свържете се с нас на телефон *6161 или ни пишете на service_freemarket@energo-pro.bg.