ЕНЕРГО-ПРО СТАНДАРТ СОЛАР

Основна цена:

0.10890 лв./кВтч без ДДС / Посочените цени са без ДДС)

ЕНЕРГО-ПРО СТАНДАРТ СОЛАР е стандартизиран продукт за доставка на електрическа енергия, участие в балансираща група и заплащане на мрежови услуги, предназначен за производители, произвеждащи електрическа енергия посредством фотоволтаични централи, присъединени към разпределителните мрежи на средно или ниско напрежение, които имат необходимост от захранване на централите си за собствени нужди.

ЕНЕРГО-ПРО СТАНДАРТ СОЛАР Ви предлага:

 • Преференциална еднотарифна цена за срока на договора без риск от промяна.
  Ако сте производител на електрическа енергия с фотоволтаична централа, имате възможност да се възползвате от нашия стандартизиран продукт на преференциална цена. Вашата цена ще бъде постоянна за всички часове на денонощието и ще разполагате с комфорта на ценова стабилност за периода по договора си. Това позволява лесно планиране и контрол на вашите месечни разходи за енергия. Цената Ви, освен стойността на консумираната електрическа енергия ще покрива и рисковете от възникване на разходи за небаланси.
 • Срочен договор с клауза за преминаване в безсрочност.
  При избор на продукт ЕНЕРГО-ПРО СТАНДАРТ СОЛАР Вие подписвате договор за срок от 1 година, който след изтичане имате възможност да преподпишете, да изберете сключване на договор по друг продукт от портфолиото ни, да прекратите без неустойки или просто да продължите да сте наш клиент при същите условия на продукта. Ако Вашето предпочитание е договорът Ви да продължи съгласно клаузата за безсрочност, при всяка предстояща промяна на цената, ние ще имаме ангажимент да Ви осигурим достатъчно време преди въвеждането й, за да прецените дали тя е подходяща за Вас или да предприемете необходимите стъпки по промяна на условията си.

Какви други предимства получавате с договор по продукт ЕНЕРГО-ПРО СТАНДАРТ СОЛАР:

 • Единна фактура за електрическа енергия и мрежови услуги – сключеният от Вас договор по продукт ЕНЕРГО-ПРО СТАНДАРТ СОЛАР е за комбинирани услуги и Вие ще получавате една фактура, която ще включва задълженията към доставчика на електрическа енергия и тези към мрежовия оператор.
 • Без ангажименти и разходи по прогнозиране и балансиране на свободния пазар – ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ще поеме за Вас отговорността за необходимите дейности по прогнозиране и балансиране, както и за ежедневните графици към Електроенергийния системен оператор. С този продукт Вие вземате участие в една от най-големите и успешни балансиращи групи на свободния пазар в България.
 • Заплащане по реално измерено количество електрическа енергия – заплащате за отчетената електрическа енергия за съответния период, а не на база заявени количества по график.
 • Без обезпечения (банкова гаранция).
 • Без междинни вноски – на регулирания пазар по-голяма част от стопанските клиенти заплащат консумираната от тях енергия с две междинни вноски и една окончателна фактура. С този продукт междинните вноски за Вас ще отпаднат и Вие ще заплащате веднъж в месеца стойността на фактурата за енергия.
 • Фиксиран падеж за плащане – на свободния пазар често доставчиците обвързват клиентите си с плаващи срокове на плащане, които са трудни за проследяване от потребителя. С избора си да сключите договор по стандартизиран продукт от нашето портфолио, Вашият срок за заплащане на фактурите ще бъде фиксиран до 20-то число на всеки месец, следващ месеца на доставка.
 • Възможност за плащане с директен дебит.

За да получите повече информация относно ЕНЕРГО-ПРО СТАНДАРТ СОЛАР
свържете се с нас на телефон *6161 или ни пишете на service_freemarket@energo-pro.bg.