Енергийни обследвания

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги е първият търговец на електроенергия в България с лиценз за обследване за енергийна ефективност.

Нашите услуги в областта на енергийния одит включват:

  • Оценка на потенциала за редуциране енергопотреблението на сграда, предприятие, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление
  • Определяне на енергоспестяващи мерки (ЕСМ)
  • Изготвяне на технико-икономическа оценка на ЕСМ, с провеждане на необходими измервания
  • Предлагане на оптимален Пакет от ЕСМ
  • Изготвяне на енергиен одит, включително за целите и задълженията пред Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)
  • Издаване на сертификати за енергийни характеристики на сгради в експлоатация

Свържете се с нашите експерти енергийна ефективност за повече детайли и получаване на персонална оферта съгласно нуждите на вашия бизнес: ee@energo-pro.bg