Технически услуги

  • Намаляване загубите на електрическа енергия в трансформатори и електрически уредби
  • Обследвания, анализи и технически решения за намаляване на разходите за реактивна енергия
  • Реконструкция и подмяна на ел. двигатели, вкл. въвеждане честотно управление
  • Мерки по генериращи мощности (котли, бойлери и др.), вкл. настройки, повишаване КПД, ко-генерационни мощности
  • Подобряване на топлотехническите характеристики на сградите, сградните инсталации за отопление, охлаждане, вентилация и БГВ

Свържете се с нашите експерти енергийна ефективност за повече детайли и получаване на персонална оферта съгласно нуждите на вашия бизнес: ee@energo-pro.bg