Програма за компенсиране на разходи на крайни клиенти за електрическа енергия за периода от 01.01.2024 г. до 30.06.2024 г., одобрена с Решение № 294 на Министерския съвет на Република България („Програмата“)

От Програмата могат да се възползват всички крайни небитови клиенти по смисъла на чл. 3, ал. 14 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2024 година (читалища, молитвени домове, храмове и манастири, детски градини и училища, висши училища, детски спортни школи), които се снабдяват от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД в качеството му на търговец на електрическа енергия по свободно договорени цени.

Клиенти, които не са посочени в изброените по-горе групи, както и такива, които използват обекта за осъществяване на икономически дейности нямат право на компенсация.

С подробните условия на програмата можете да се запознаете на адрес https://pris.government.bg/document/169d0356d79bf9281c229d8fa411deb3.

Начини за изпращане на попълнена декларация

  • На имейл адрес market@energo-pro.bg, подписана с КЕП или сканирано копие на подписан хартиен носител (изпратена от декларирания имейл от клиента);
  • По куриер или поща, в случай че декларацията е попълнена и подписана на хартия. При изпращане на подписана от упълномощено лице декларация, следва да се приложи копие на пълномощното;
  • В Център за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО, когато декларацията се попълва лично от представляващия или упълномощеното лице. 

Продажба на електрическа енергия