Зелена енергия = чисто бъдеще

Основният довод да използваме "зелена енергия" е, че за разлика от централите, работещи с изкопаеми горива, възобновяемите източници на енергия не отделят парникови газове в атмосферата. Освен това тя спомага за опазването на ограниченото предлагане на Земята на изкопаеми горива.

Удостоверения за зелена енергия

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги е първият търговец на електроенергия в България, който започна издаването на удостоверения за 100% зелена енергия. Специалният документ доказва, че доставената на притежателя му електрическа енергия в упоменатите количества е произведена от възобновяеми източници.

Десетки клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги са притежатели на удостоверение за зелена енергия, което се базира на Гаранциите за произход, издадени от Агенция за устойчиво енергийно развитие. Всяко удостоверение има уникален номер, определен срок на валидност и се води в публичен регистър, който е със свободен достъп на интернет страницата на АУЕР на адрес: https://www.seea.government.bg/bg/garantsii-za-proizhod

Заявете зелена енергия за вашия бизнес сега за едно по-чисто и устойчиво бъдеще!

Свържете се с нас за персонална оферта за доставка на 100% енергия от ВЕИ, съобразно вашите нужди: market@energo-pro.bg

Списък на клиентите на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги, избрали зелената енергия за своя бизнес


КОМПАНИЯ ПРИТЕЖАТЕЛ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ ВАЛИДНОСТ
ГРАФИКСОФТ ООД REC-EPROES-23-0002 12.2023
ДЗАЛЛИ ООД REC-EPROES-23-0001
ПРИНЦ ООД REC-EPROES-22-0030 01.2024
БАДЕР БЪЛГАРИЯ КД REC-EPROES-22-0029 10.2023
ЦЕРАТИЦИТ БЪЛГАРИЯ АД REC-EPROES-22-0028 10.2023
БИЗНЕС ЦЕНТЪР ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД REC-EPROES-22-0026 10.2023
ЮНИЛИВЪР АЙС КРИЙМ БЪЛГАРИЯ ЕООД REC-EPROES-22-0025 10.2023
ПАЛФИНГЕР ПРОДУЦКИОНСТЕХНИК REC-EPROES-22-0024 10.2023
ЕКСТРАПАК ООД REC-EPROES-22-0023 10.2023
ЕМ БИЛДИНГ REC-EPROES-22-0022 11.2023
САУТ ПАРК БИЛДИНГ REC-EPROES-22-0020 11.2023
ЛОГИКОРП ЕООД REC-EPROES-22-0019 07.2023
КЕЙТ И НИКОЛАЙ БОЖИЛОВИ ФОНДАЦИЯ REC-EPROES-22-0018 07.2023
ЮРОГЕЙТ ЕООД REC-EPROES-22-0017 07.2023
ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС АД REC-EPROES-22-0016 07.20.23
СИСМО ООД REC-EPROES-22-0015 07.2023
КОУТС БЪЛГАРИЯ ЕООД REC-EPROES-22-0014 06.2023
АЛФА ФАРМ ЕООД REC-EPROES-22-0013 06.2023
А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД REC-EPROES-22-0011
НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ АД REC-EPROES-22-0006
ХЕПАГ ЕООД REC-EPROES-22-0001 12.2023

Ползите от чиста енергия

Традиционното производство на електроенергия е най-големият източник на промишлено замърсяване на въздуха. С иновативните програми на ЕИ за доставка на 100% екологично чиста енергия от възобновяеми източници на електроенергия , всеки от нас може да бъде част от решението за предотвратяване на проблема със замърсяването! С избора да потребявате чиста електроенергия ще направите нещо положително за околната среда днес и ще създадете ползи за бъдещите поколения.

Екологични ползи

  • Без емисии на въглероден диоксид (CO2), живак, азотни окиси (NOx), серен диоксид (SO2) или твърди частици във въздуха, водата или почвата. Тези вредни замърсители влияят негативно върху изменението на климата, отравянето с живак, киселинните дъждове и смога
  • Не изисква добив на изкопаеми горива, извличането на които сериозно вреди на земята. Производството се обезпечава от неограничени възобновяеми източници, които никога няма да се изчерпят, за разлика от ограничени и замърсяващи изкопаеми източници на енергия
  • Помага за опазване и защита на околната среда за бъдещите поколения

Икономически ползи

  • Създава възможности за трудова заетост в сектора на "зелените" работни места
  • Подпомага обезпечаването на енергийното бъдеще на България, като се инвестира в местни източници на енергия