Зелена енергия = чисто бъдеще

Основният довод да използваме "зелена енергия" е, че за разлика от централите, работещи с изкопаеми горива, възобновяемите източници на енергия не отделят парникови газове в атмосферата. Освен това тя спомага за опазването на ограниченото предлагане на Земята на изкопаеми горива.

Удостоверения за зелена енергия

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги е първият търговец на електроенергия в България, който започна издаването на удостоверения за 100% зелена енергия. Специалният документ доказва, че доставената на притежателя му електрическа енергия в упоменатите количества е произведена от възобновяеми източници.

Десетки клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги са притежатели на удостоверение за зелена енергия, което се базира на Гаранциите за произход, издадени от Агенция за устойчиво енергийно развитие. Всяко удостоверение има уникален номер, определен срок на валидност и се води в публичен регистър, който е със свободен достъп на интернет страницата на АУЕР на адрес: https://www.seea.government.bg/bg/garantsii-za-proizhod

Заявете зелена енергия за вашия бизнес сега за едно по-чисто и устойчиво бъдеще!

Свържете се с нас за персонална оферта за доставка на 100% енергия от ВЕИ, съобразно вашите нужди: market@energo-pro.bg

Списък на клиентите на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги, избрали зелената енергия за своя бизнес


КОМПАНИЯ ПРИТЕЖАТЕЛ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ ВАЛИДНОСТ
БИЗНЕС ЦЕНТЪР ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД REC-EPROES-21-0008 05.2022
ЕКСТРАПАК ООД REC-EPROES-21-0007 05.2022
ТАНДЕМ-ПОПОВО ООД REC-EPROES-21-0006 04.2022
КАСКАДА ООД REC-EPROES-21-0005 06.2021
ПРИНЦ ООД REC-EPROES-21-0004 02.2022
КАМБРО ОЗАЙ БГ ЕООД REC-EPROES-21-0003 06.2021
ДЛВ СИ ООД REC-EPROES-21-0002 12.2021
ДЛВ ЕООД REC-EPROES-21-0001 12.2021
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ REC-EPROES-20-0022 01.2022
ЕВРОПЕЙСКИ ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЕООД REC-EPROES-20-0021 08.2021
СОФИЯ РИНГ МОЛ REC-EPROES-20-0020 06.2021
КОУТС БЪЛГАРИЯ ЕООД REC-EPROES-20-0019 06.2021
ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЕКСПРЕС БЪЛГАРИЯЯ REC-EPROES-20-0018 09.2021
ЙОРГ 2915 ООД REC-EPROES-20-0017 07.2021
НЯМУНО БАНГА ООД REC-EPROES-20-0016 07.2021
ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ ЕООД REC-EPROES-20-0015 06.2021
ЗАПАДЕН ЛОГИСТИЧЕН ПАРК АД REC-EPROES-20-0014 06.2021
СИТИ ХОТЕЛС МЕНИДЖМЪНТ ООД REC-EPROES-20-0013 06.2021
ХСИ ИНВЕСТ АД REC-EPROES-20-0012 06.2021
ВАЛЕНТИНА 2000 АД REC-EPROES-20-0011 06.2021
НАВРАС АД REC-EPROES-20-0010 06.2021
ЧАЙКА АД REC-EPROES-20-0009 06.2021
ДЗАЛЛИ ООД REC-EPROES-20-0008 06.2021
АССА АБЛОЙ ОПЪНИНГ СОЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ ЕООД REC-EPROES-20-0007 08.2021
ЕКУИНИКС (БЪЛГАРИЯ) ДЕЙТА СЕНТЪРС ЕООД REC-EPROES-20-0004 06.2021
ДИ БИ КАРГО БЪЛГАРИЯ ЕООД REC-EPROES-20-0003 06.2021
ХЕПАГ ЕООД REC-EPROES-20-0001 01.2022
ПАЛФИНГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД  REC-EPROES-19-0017 07.2021
ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС АД REC-EPROES-19-0013 07.2021
ЮРОГЕЙТ ЕООД REC-EPROES-19-0012 07.2021

Ползите от чиста енергия

Традиционното производство на електроенергия е най-големият източник на промишлено замърсяване на въздуха. С иновативните програми на ЕИ за доставка на 100% екологично чиста енергия от възобновяеми източници на електроенергия , всеки от нас може да бъде част от решението за предотвратяване на проблема със замърсяването! С избора да потребявате чиста електроенергия ще направите нещо положително за околната среда днес и ще създадете ползи за бъдещите поколения.

Екологични ползи

  • Без емисии на въглероден диоксид (CO2), живак, азотни окиси (NOx), серен диоксид (SO2) или твърди частици във въздуха, водата или почвата. Тези вредни замърсители влияят негативно върху изменението на климата, отравянето с живак, киселинните дъждове и смога
  • Не изисква добив на изкопаеми горива, извличането на които сериозно вреди на земята. Производството се обезпечава от неограничени възобновяеми източници, които никога няма да се изчерпят, за разлика от ограничени и замърсяващи изкопаеми източници на енергия
  • Помага за опазване и защита на околната среда за бъдещите поколения

Икономически ползи

  • Създава възможности за трудова заетост в сектора на "зелените" работни места
  • Подпомага обезпечаването на енергийното бъдеще на България, като се инвестира в местни източници на енергия