Енергийна ефективност

Конкурс за изпълнители на ФЕЦ проекти

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги обявява конкурс за подизпълнители за проектиране и изграждане на фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ) при крайни клиенти. Конкурсът ще се проведе в три основни направления:

•             Изграждане „до ключ“, обхващащо проектиране, доставка на оборудване и материали и монтаж;

•             Строително монтажни работи, включващи доставка на помощни материали и изграждане;

•             Проектиране, което може да обхваща части „Електрическа“ и „Конструкции“ или само една от тях.

Целта на конкурса е да бъдат одобрени подизпълнители по всяко от трите направления, на които ЕПРЕУ ще възлага съответната дейност в изграждането на ФЕЦ за свои клиенти. Необходимо е те да отговарят на зададените критерии, да притежават организационни, технически и квалификационни способности да извършат инсталирането на PV системата успешно и сигурно, което предполага качество на всички етапи на осъществяване на PV инсталациите, като проектиране, инсталиране, поддръжка.

Пълна информация за конкурса на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги можете да намерите тук.

Краен срок за подаване на документи – 11.11.2020 г.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги е лицензиран консултант по енергийна ефективност за извършване на енергийни обследвания на промишлени системи и сгради. В рамките на своята програма „Енергийна ефективност“ компанията реализира проекти за постигане на реална оптимизация на енергийните разходи при индустриални, търговски и битови потребители. Чрез своите собствени експерти и в партньорство с утвърдени доставчици и производители ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги предлага на клиентите си енергоспестяващо осветление, фотоволтаични инсталации, климатични системи, термопомпи, системи за енергиен мониторинг и управление на консумацията на електроенергия, енергоспестяващи електроуреди, както и различни специализирани услуги и консултации.

В началото на май 2019 година ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги стана първият търговец на електроенергия в България с лиценз за обследване за енергийна ефективност.

 Увеличеното потребление на енергия не само в България, а и в целия Европейски съюз е все по-актуална тема. За оптимизирането му са необходими инвестиции, които в много от случаите са значителни, а от друга страна Законът за енергийна ефективност и Европейските директиви ни задължават да ги реализираме в срок.

Един от начините да направите предварителна оценка на необходимостта от мерки по енергийна ефективност и изчисляване на разходите е т. нар. Обследване за енергийна ефективност или още наричано Енергиен одит. ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги разполага с всички необходими специалисти, оборудване и опит да извърши за вас обследване съобразно нуждите на вашия бизнес.

В случай че проявявате интерес към извършване на енергийно обследване на вашето предприятие, сграда, или промишлена система, нашите мениджъри са на ваше разположение да направят нужната консултация.

Нашите услуги в областта на енергийния одит включват:

  • Оценка на потенциала за редуциране енергопотреблението на сграда, предприятие, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление
  • Определяне на енергоспестяващи мерки (ЕСМ)
  • Изготвяне на технико-икономическа оценка на ЕСМ, с провеждане на необходими измервания
  • Предлагане на оптимален Пакет от ЕСМ
  • Изготвяне на енергиен одит, включително за целите и задълженията пред Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)
  • Издаване на сертификати за енергийни характеристики на сгради в експлоатация