Информация за свободния пазар на електроенергия

От 1 октомври 2020 г. се прекратява участието на регулирания пазар за всички небитови потребители на електроенергия в България. Това е естествено продължение на процеса на либерализация на електроенергийния пазар. Целта е да се предостави действителен избор за потребителите чрез свободно договорени цени, висок стандарт на услугите, сигурност на доставките и устойчиво развитие.

Научете повече за либерализацията от 1 октомври 2020 г.

Описание и същност

Свободният енергиен пазар в България функционира в резултат на изискванията на европейски директиви, които намират приложение в националното законодателство. Основна цел на либерализацията е създаването на конкуренция между отделните участници на пазара, която да допринесе за повишаване качеството на предлаганите услуги и за оптимизирането на цената на енергията, посредством сключването на сделки по свободно договорени цени между производители, търговци и потребители. Най-значимата промяна за крайните клиенти на свободния пазар е във възможността им да изберат своя доставчик, както и продуктите и цените, по които да сключват договори за снабдяване с електрическа енергия. На свой ред търговците могат да предлагат оферти с разнообразни условия както по отношение на тарифите, така и във връзка с продължителността на договора, гъвкавостта или гарантирането на ценовите нива, условията на разплащане и всички останали елементи по двустранните отношения с клиентите.

Участници на свободния пазар:

 • Производители – произвеждат електроенергия от конвенционални и възобновяеми източници и я продават на търговците и крайните клиенти
 • Независим преносен оператор (ЕСО ЕАД) – управлява, контролира и координира организацията на пазара на електроенергия, включително и този на балансираща енергия; поддържа и управлява електропреносната мрежа
 • Оператор на електроразпределителна мрежа (ОРМ, мрежови оператор) – поддържа и управлява електроразпределителната мрежа
 • Търговци – купуват електрическа енергия от производители/други търговци и снабдяват потребителите на пазара по свободно договорени цени
 • Координатори на балансираща група – поемат отговорността за балансиране на обекти на търговски участници, включени в балансиращата му група
 • Оператор на борсовия пазар – администрира всички сделки на борсовия пазар на електрическа енергия и е страна по тях; извършва услугите по сетълмент на всички реализирани сделки на борсовия пазар; притежател на лиценз за оператор на борсовия пазар в България е „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ)
 • Доставчик последна инстанция (ДПИ) – осигурява снабдяването с електрическа енергия на клиента, в случай че на свободния пазар клиентът остане без търговец или търговецът му не е в състояние да го снабдява
 • Потребители – всички крайни клиенти, които се снабдяват с електрическа енергия от доставчик на свободния пазар. Съгласно нормативната рамка всеки краен клиент има право да избере търговец на свободния пазар, от който да се снабдява. Небитовите клиенти, присъединени към разпределителната мрежа на средно напрежение, освен от търговците на свободния пазар могат да се снабдяват единствено от Доставчик от последна инстанция, а всички битови клиенти и небитовите клиенти, присъединени към разпределителната мрежа на ниско напрежение все още имат избора да се снабдяват на регулиран пазар от съответния краен снабдител по цени, определени от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Пазар на балансираща енергия. Координатор на балансираща група

В условията на либерализация функционира и балансиращ пазар на електрическа енергия, чиято цел е поддържането на баланс между производство и потребление в електроенергийната система. Това се постига чрез заявяване на графици за производство и потребление на електрическа енергия и извършване на сделки с балансираща енергия за всеки период на сетълмент. Ето защо всички обекти на производители и потребители на свободния пазар участват като членове на балансиращи групи.

На свободния пазар стандартната балансираща група е съвкупност от крайни клиенти, производители и търговци, които са прехвърлили отговорността за балансиране на лицензиран и регистриран Координатор на балансираща група. Целта е да бъдат компенсирани възникващите излишъци и недостици (т. нар. небаланси – отклонения на измереното потребление или производство спрямо предварително планираното) на отделните търговски участници и да бъдат намалени или спестени изцяло разходите за балансиране, които са следствие от тези небаланси. Колкото по-голяма и разнообразна е балансиращата група, толкова предпоставките за спестявания са по-големи.

Видове договори за клиенти на свободен пазар

С оглед на основните дейности, които се извършват на свободния пазар по доставка и балансиране на електрическата енергия, клиентите могат да сключват следните договори:

 • договор за продажба на електрическа енергия с лицензиран търговец на електрическа енергия – за клиенти, които само купуват енергия от съответния търговец;
 • договор за участие в балансираща група с координатор на балансираща група – за клиенти, които само се балансират при съответния координатор;
 • договор за продажба на електрическа енергия и участие в балансираща група – общ договор за клиенти, които купуват енергия и се балансират при един и същ търговец и координатор;
 • договор за комбинирани услуги за продажба на електрическа енергия, участие в балансираща група и заплащане на мрежови услуги – общ договор за клиенти, които купуват енергия и се балансират при един и същ търговец и координатор и желаят да не получават отделна фактура за мрежови услуги. Клиентите, които се отчитат от мрежовите оператори по стандартизирани товарови профили (СТП), имат възможност да се снабдяват от доставчик на свободния пазар само по този тип договори.

Потребители на свободен пазар. Стандартизирани товарови профили.

Съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия всеки клиент, който отговаря на техническите изисквания и няма просрочени задължения или други неуредени взаимоотношения към настоящия си доставчик, има право да избере нов лицензиран търговец на електрическа енергия, с когото да договори цената за снабдяване с електрическа енергия на неговите обекти.

 • Клиентите с обекти, които са с инсталирани средства за почасово търговско измерване на потреблението, имат възможност да изберат сами дали да съчетаят доставката на енергия и балансирането при един лицензиран за съответните дейности доставчик или да купуват необходимата енергия от един търговец, а да балансират съответните количества при друг лицензиран координатор на стандартна балансираща група.
 • За всички клиенти с обекти без почасово търговско измерване, считано от месец април 2016 г., се прилагат стандартизирани товарови профили. При тях смяната на доставчик на електрическа енергия е обвързана и със смяната на координатора на балансиращата група, а договорите, които се сключват са за комбинирани услуги.

Стандартизираните товарови профили са една от стъпките към пълна либерализация на пазара, които позволяват на домакинствата и по-малките стопански клиенти също да станат равноправни участници на свободния пазар. Профилите се съставят от мрежовите оператори, като всеки от тях обединява група потребители с общи характеристики и поведение при консумацията на електрическа енергия. Създаването и въвеждането им позволява на доставчиците да включат в портфолиото си и клиентите без електромери за почасово измерване на потреблението чрез заявяване на общи за всеки профил прогнози и последващо балансиране. Самите профили представляват поредица от коефициенти за разпределяне на потреблението на електрическа енергия за отделните типове обекти по периоди на сетълмент за една календарна година. Всеки профил, обединяващ група клиенти със сходни характеристики, в зависимост от това към коя електрическа мрежа са присъединени, се съобразява с типа на обекта, климатичните особености, дейността и други специфични фактори, оказващи влияние върху потреблението на дадената група обекти. Причисляването на обект към конкретен стандартизиран товаров профил се осъществява от мрежовия оператор по заявен от клиента тип на профила при промяната на доставчик/координатор на балансираща група. Стандартизираните товарови профили се актуализират на годишна база и се публикуват на интернет страницата на съответния оператор.