Изграждане на фотоволтаични електроцентрали с мощност до 1 MWp

Основните стъпки при проекти на Фотоволтаични електроцентрали от 0 до 1 MWp - среден срок за реализация около 4/5 месеца

1. Необходимо е да се издаде актуална скица на сградата/имота от местната агенция по кадастър и геодезия, необходима за изготвяне на идеен проект (дадената скица се издава на основание проектиране на ФЕЦ според чл. 147, ал. 1 т.14 и ал. 2 на ЗУТ – при централи до 1 МВП).

2. Подава се искане в общината за скица с виза за проектиране на фотоволтаична система, инсталирана върху покрив на съществуваща сграда по условията на чл. 147, ал. 1 т.14 и ал. 2 на ЗУТ.

3. С получената виза от общината и изготвен идеен проект се подава искане за становище от месното ЕРП (Електроразпределително предприятие) за мястото и начина на присъединяване на централата.

4. ЕРП издава становище.

5. Изготвя се работен проект, състоящ се от част Електро и Конструктивно становище.

6. Становищата по част електрическа и част конструктивна се подават в общината за разрешение за строеж.

7. Общината издава разрешение за строеж.

8. Подписва се окончателен Договор с ЕРП.

9. Строеж на централата.

10. След завършването на строежа се свиква приемателна комисия от местното ЕРП и се извършват 72 часови проби

11. Сключва се договор с ЕРП за изкупуване на произведената електроенергия от ФЕЦ.