Изграждане на фотоволтаични електроцентрали с мощност над 1 MWp

Основните стъпки при проекти на Фотоволтаични електроцентрали над 1 MWp - среден очакван срок за реализация 7/8 месеца

1. Необходимо е да се издаде актуална скица на сградата/имота от местната агенция по кадастър и геодезия, необходима за изготвяне на идеен проект

2. Издаване на виза за проектиране, когато е задължително (чл. 140, ал. 3 от ЗУТ)- Визата за проектиране представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план с обхват поземления имот и съседните му такива, с означени налични сгради и постройки в него, и в съседните имоти и с нанесени линии на застрояване и допустими височини, плътност и интензивност на застрояване и други изисквания, ако има такива. Визата се издава от главния архитект на общината в срок до 14 дни от постъпване на заявлението.

3. С получената виза от общината и изготвен идеен проект се пуска искане за становище от местното ЕРП (Електроразпределително предприятие) за мястото и начина на присъединяване на централата. Лицата, които желаят да изградят енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници или да увеличат инсталираната електрическа мощност на централа за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, подават до оператора на разпределителната мрежа за съответния район за инсталирана мощност до 5 МW и до оператора на преносната мрежа за инсталирана мощност над 5 МW заявления за присъединяване по образец на оператора в посочен от тях район и ниво на напрежение, одобрени по чл.22,ал.5 ЗЕВИ.

4. Издадено становище. При издаване на становище, с което заявлението е определено като допустимо, операторът на съответната електрическа мрежа извършва проучване и издава становище за условията и начина на присъединяване в срок до 30 дни за оператора на разпределителната мрежа и 60 дни за оператора на преносната мрежа от датата на издаване на становището за допустимост.

(14) (Предишна ал. 13 - ДВ, бр. 36 от 2016 г., в сила от 13.05.2016 г.) При необходимост от съгласуване условията за присъединяване от оператора на разпределителната мрежа с оператора на преносната мрежа срокът за издаване на становище се удължава със срока за съгласуване с преносното предприятие.

5. Изготвяне на инвестиционен проект.

6. Съгласуване и одобряване на инвестиционен проект.

Инвестиционните проекти се съгласуват и одобряват въз основа на представени:

 • оценка на съответствието на проектната документация с основните изисквания към строежа;
 • положително становище на органите за пожарна безопасност и защита на населението за строежите от първа, втора и трета категория;
 • предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
 • оценка на въздействието върху околната среда, в случай че е приложимо или друг административен акт, предвиден в специален закон.

7. Подаване на заявление за издаване на разрешение за строеж.

След успешното изпълнение на предходните стъпки се преминава към процедурата по подаване на заявление за издаване на разрешение за строеж. Разрешението за строеж може да се издаде едновременно с одобряването на инвестиционния проект, когато това е поискано в заявлението.

Заявлението се подава до главния архитект на общината и към него се прилагат следните документи:

 • актуален документ за собственост/ документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ, предоставящ право на строеж в чужд им от по силата на специален закон;
 • копие от пълномощно, заверено с "Вярно с оригинала" (при заявление от пълномощник);
 • вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса;
 • виза за проектиране;
 • инвестиционен проект;
 • оценка на инвестиционния проект със съществените изисквания на строежите;
 • предварителни договори с експлоатационните дружества, за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.

В зависимост от големината и спецификата на строежа може да се нуждаете и от документи, като положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност и оценка на въздействието върху околната среда.

За по-подробна информация - https://www.mi.government.bg/bg/pages/poluchavane-na-razreshenie-za-stroej-317.html

8. Общината издава разрешение за строеж.

9. Подписва се окончателен Договор с ЕРП.

10. Строеж на централата.

11. След завършването на строежа се свиква приемателна комисия и се извършват 72 часови проби.

12. Сключва се договор с ЕРП за изкупуване на произведената електронергия то ФЕЦ.

Производителят е длъжен да сключи:

 1. Договор за достъп до електрическата мрежа със съответния мрежови оператор, регламентиращ ползването на мрежата при общи условия на мрежовия оператор, одобрени от КЕВР;
 2. Договор за изкупуване на произвежданата електрическа енергия по реда на ЗЕ или на Правилата за търговия с електрическа енергия (ДВ, бр. 66 от 2013 г.).

След сключване на договор за достъп, представяне на влязло в сила разрешение за ползване и решение на КЕВР за лицензионна дейност, когато такава се изисква, представяне на копие от сключен договор за изкупуване на произвежданата електрическа енергия съответният мрежови оператор в 7-дневен срок включва обекта в паралел със съответната електрическа мрежа.