Актуализация в Принципите за разпределение на небалансите в СтБГ в сила от 01.09.2023

Публикувано на 14.08.2023

Актуализация в Принципите за разпределение на небалансите в СтБГ в сила от 01.09.2023

Във връзка с Правилата за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия, приети с решение на КЕВР от 11.04.2023 г., влезли в сила от 01.05.2023 г., относно Приложението към чл. 105, ал. 13 от ПТЕЕ и въвеждането на нова Методика за определяне на цени за балансираща енергия, ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД актуализира Принципите за разпределение на небалансите между участниците в стандартната балансираща група на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД, които ще влязат в сила от 01.09.2023 г.

С изменената версия на документа можете да се запознаете ТУК.

Още новини